Do zgłoszenia będziemy potrzebować te dokumenty:

-zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do budowy wolno stojącego parterowego budynku gospodarczego, garażu, wiaty, przydomowego ganku bądź oranżerii (ogrodu zimowego) oraz wolno stojącego parterowego budynku rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35m2

-oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (załącznik b-3)

-oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (załącznik b-4)

-szkic sytuacyjny działki z zaznaczonym obiektem,

-opis planowanych robót budowlanych wraz ze szkicami i rysunkami,

Podstawą prawną do tych działań jest: art. 29 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane /tj.: Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.

Załączniki  określa art. 30 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane

Zgłoszenie budowy zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy: Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia organ nie wniósł, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia.

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

Miejsce załatwienia sprawy: Starostwo Powiatowe.

W przypadku zgłoszenia sprzeciwu do wykonania robót budowlanych stronie służy odwołanie do Wojewody za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.